Sveiki, kviečiame pasižvalgyti mokyklos svetainėje

     

 

Projektai

 

 

 
 

NAUJAS MOKINIŲ MOBILUMŲ UŽSIENYJE PROJEKTAS 2016 M
 

 

Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus 2016-05-06 įsakymu Nr. V-31 Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos Erasmus+ mokinių mobilumo projektui „Mokinių ir absolventų praktika užsienio verslo įmonėse", projekto Nr. 2016-1-LT01-KA102-022848, įgyvendinti skirta 88934,00 eurų dotacija.

Projekto tikslas -  mokomųjų stažuočių užsienyje metu patobulinti mokinių ir absolventų profesinius praktinius įgūdžius, kartu patobulinant projekto dalyvių bendravimo užsienio kalba, verslumo, socialinę ir tarpkultūrinę kompetencijas, siekiant geresnių sėkmingos integracijos į šiuolaikinę darbo rinką galimybių.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-06-01 - 2017-05-31.

Planuojami projekto dalyviai - 36 pirminio profesinio mokymo lygmens I - II kursų mokiniai, iš jų: 18  mokinių, besimokančių pagal žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, 9 - pagal technikos priežiūros verslo darbuotojo, 4 - pagal apdailininko (statybininko), 3 - pagal floristo, 2 - pagal automobilių mechaniko mokymo programas ir 4 žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo specialybės absolventai. Iš viso 40 dalyvių.

Projekto stažuočių įgyvendinimo vieta: Austrija, Vokietija, Lenkija, Italija. Austrijoje mokomąją praktiką atliks: žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo specialybės mokiniai ir absolventai; apdailininko (statybininko) ir technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybės mokiniai. Vokietijoje stažuosis būsimieji žemdirbiai ir technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybės mokiniai. Lenkijoje stažuosis automobilių mechaniko,  technikos priežiūros verslo darbuotojo ir floristo specialybių mokiniai. Italijoje mokomąją praktiką atliks žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo specialybės mokiniai. Mobilumo metu visi dalyviai atliks praktiką verslo įmonėse: būsimieji žemdirbiai ar absolventai - žemės ūkio, automechanikai - automobilių remonto;  technikos priežiūros darbuotojai - žemės ūkio technikos ir autotechnikos remonto įmonėse, apdailininkai (statybininkai) - statybos įmonėse, floristai - gėlių parduotuvėse.

Įgyvendinus projektą, bus pasiekti šie rezultatai - dalyviai įgis praktinių įgūdžių:

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojai (mokiniai ir absolventai) įgis praktinių įgūdžių, kaip: auginti ir prižiūrėti ankštinius, techninius žemės ūkio augalus ir įvairias daržoves; prižiūrėti galvijus (karves) fermoje,  dirbti fermoje, melžti karves, atlikti pirminį pieno paruošimą, dirbti su kai kuriomis savaeigėmis žemės ūkio mašinomis ir jas prižiūrėti;

Technikos priežiūros verslo darbuotojai įgis praktinių įgūdžių, kaip: atlikti kai kurių mašinų techninę priežiūrą,  remontuoti žemės ūkio mašinų mazgus ir mechanizmus, eksploatuoti žemės ūkio mašinas;

Apdailininkai (statybininkai) įgis praktinių įgūdžių kaip: gaminti nesudėtingus medienos gaminius; tinkuoti įvairius paviršius paprastu ir pagerintu tinku;

Floristai įgis praktinių įgūdžių kaip: aptarnauti pirkėjus, prižiūrėti kambarines gėles, komponuoti augalus;

Automobilių mechanikai įgis praktinių įgūdžių, kaip: analizuoti automobilių mechanizmų gedimus, įvertinti automobilių techninę būklę, remontuoti kai kuriuos automobilių mazgus ir mechanizmus.

Dalyvavimas mobilume dar pagerins šias dalyvių bendrąsias kompetencijas: bendravimo užsienio kalba, verslumo, socialinę ir tarpkultūrinę.

Dalyvių mobilumo pasiekimai bus įvertinti priimančiųjų organizacijų sertifikatais, Europass mobilumo dokumentu, pažymiais, kurie bus įskaitomi į profesinio mokymo dalykų praktinio mokymo įvertinimus ir naudojant ECVET (Austrijoje - žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo mokymo programos mokiniams).

Darbinė patirtis, įgyta atliekant praktiką užsienio verslo įmonėse, sudarys galimybes projekto dalyviams tapti konkurencingesniais  bei sėkmingiau įsilieti į nacionalinę bei ES darbo rinką. Šių projekto dalyvių ateities darbinė karjera prisidės prie Lietuvos ir ES ekonomikos augimo.

Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Straipsnyje pateikta informacija atspindi tik projektą koordinuojančios institucijos nuomonę ir nei Švietimo mainų paramos fondas, nei Europos Komisija neatsako už čia pateiktos informacijos panaudojimą.

 

Jūratė Jovaišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – projekto koordinatorė

 

 

JONIŠKĖLIO I. KARPIO ŽŪPM MOKINIAI STAŽAVOSI AUSTRIJOJE, VOKIETIJOJE, LENKIJOJE
 

 

 

2015 m. – 2016 m. Joniškėlio I. Karpio ŽŪPM įgyvendino tarptautinį mokinių stažuočių projektą   "Mokinių profesinė praktika ES šalyse". Veikla buvo vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projektui skirta 83095,00 eurų dotacija.

Projektu buvo siekiama pagerinti mokyklos žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, technikos priežiūros verslo darbuotojo ir automobilių mechaniko specialybių mokinių profesinius praktinius įgūdžius, kartu patobulinant projekto dalyvių bendravimo užsienio kalba, verslumo, socialinę ir tarpkultūrinę kompetencijas.

2015 m. vasarą ir rudenį mokiniai atliko keturių savaičių stažuotę užsienio verslo įmonėse: 20 mokinių stažavosi Austrijoje Karintijos žemėje, 12 – Vokietijoje Hamburgo apylinkėse ir 6 – Lenkijoje Nowy Sacz mieste. Iš viso stažuotėse dalyvavo 16 mokinių, besimokančių žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, 17 mokinių, besimokančių technikos priežiūros verslo darbuotojo ir 2 – automechaniko specialybes. 3 mokiniai dalyvavo stažuotėse po du kartus skirtingose šalyse. Mobilumo metu visi dalyviai atliko praktiką verslo įmonėse: būsimieji žemdirbiai - žemės ūkio, automechanikai - automobilių remonto;  technikos priežiūros darbuotojai - žemės ūkio technikos ir autotechnikos remonto įmonėse.

Iš profesinių įgūdžių mokiniai patobulino:

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojai įgijo praktinių įgūdžių, kaip: prižiūrėti galvijus (karves) fermoje,  dirbti fermoje, melžti karves, atlikti pirminį pieno paruošimą, dirbti su kai kuriomis savaeigėmis žemės ūkio mašinomis ir jas prižiūrėti;

Technikos priežiūros verslo darbuotojai įgijo praktinių įgūdžių, kaip: atlikti kai kurių žemės ūkio mašinų techninę priežiūrą,  remontuoti žemės ūkio mašinų mazgus ir mechanizmus;

Automobilių mechanikai įgijo praktinių įgūdžių, kaip: analizuoti automobilių mechanizmų gedimus, įvertinti automobilių techninę būklę, remontuoti kai kuriuos automobilių mazgus ir mechanizmus.

Dalyvių mobilumo pasiekimai buvo įvertinti priimančiųjų organizacijų sertifikatais, Europass mobilumo dokumentu ir įvertinti ECVET sistema (Austrijoje - žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo mokymo programos mokiniams).

Dalyviai ne tik atliko praktiką, bet ir pramogavo laisvalaikiu: mokiniai, atliekantys praktiką Austrijoje, vyko į ekskursiją į Veneciją Italijoje; mokiniai, besistažuojantys Vokietijoje, kiekvieną savaitgalį pramogavo Hamburge; mokiniai, dalyvavę stažuotėje Lenkijoje, vyko į ekskursiją į Krokuvą, į Bialka Tarzanska vandens parką, į Veličkos druskų kasyklas.

Straipsnyje pateikta informacija atspindi tik projektą koordinuojančios institucijos  nuomonę ir nei Švietimo mainų paramos fondas, nei Europos Komisija neatsako už čia pateiktos informacijos panaudojimą.

 

                 Jūratė Jovaišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

                                                   Joniškėlio I. Karpio ŽŪPM

 
 
 

Tarptautinis tarpmokyklinių partnerysčių projektas „Mokykla miela mokykla“
 

 

 

Tarptautinį projektą „Mokykla miela mokykla“ 2015-2017 m. kartu įgyvendina keturios profesinės mokyklos iš Turkijos, Lenkijos, Rumunijos ir Lietuvos. Projektą koordinuoja Karaburun Mordogan Fatma Emin Karaagac Cok Programli profesinė mokykla iš Turkijos. Joniškėlio I. Karpio ŽŪPM yra projekto partneris.

Projektu siekiame daugiau sužinoti apie mokinių ankstyvojo „iškritimo“ iš mokyklos specifiką, plėtoti prevencijos ir ankstyvos intervencijos metodus, siekiant sumažinti nebaigusių mokyklos asmenų skaičių. Projekto partnerinių institucijų mokiniai yra iš ekonomiškai nepalankių vietovių su aukštu nedarbo lygiu ir šių mokyklų mokiniai susiduria su socialinėmis-ekonominėmis ir švietimo problemomis; nemaža dalis iš jų turi žemą mokymosi motyvaciją - nesupranta, kodėl mokymasis yra svarbus arba jiems tiesiog nepatinka mokykla. Projekto partnerinių mokyklų švietimo darbuotojai įgyvendina kai kuriuos metodus, siekdami padėti šiems mokiniams, tačiau norint pasiekti apčiuopiamų rezultatų sprendžiant ankstyvojo „iškritimo“ iš mokyklos problemą, svarbu plėtoti dalijimąsi patirtimi ES lygiu.

Projekto uždaviniai:

* Pagerinti mokinių, kuriems gresia ankstyvasis „iškritimas“ iš mokyklos, konsultavimą;

* Sužinoti daugiau apie mokinių įtraukimo į „iškritimo“ rizikos grupę, specifinius veiksnius;

* Kurti nuolatinius ir lengvai taikomus metodus rinkti, stebėti ir analizuoti duomenis apie ankstyvą „iškritimas“ iš mokyklos;

* Stiprinti mokytojų vaidmenį;

* Tėvus ir bendruomenę supažindinti su ankstyvojo „iškritimo“ iš mokyklos problema ir pasinaudoti tėvų parama sprendžiant šią problemą;

* Plėtoti prevencijos ir ankstyvosios intervencijos strategijas;

* Formuoti savanorių stebėtojų komandas mokyklose ir bendruomenėse;

* Remiantis mokinių pomėgiais ir interesais, plėtoti užklasinę socialinę ir kultūrinę veiklą, siekiant sukurti patrauklią mokymosi atmosferą;

* Mažinti švietimo skirtumus ir stiprinti teisingumą, suteikiant rizikos grupės mokiniams didesnių galimybių.

Projektas įgyvendinamas, plėtojant dviejų krypčių veiklas: pirmoji – tobulinti metodikas ir kurti sistemą, padėsiančią mokyklų švietimo darbuotojams mažinti iš mokyklos „iškrentančių“ mokinių skaičių; antroji – atsižvelgiant į mokinių poreikius ir interesus, tobulinti popamokinę veiklą, siekiant padidinti mokyklos patrauklumą.

Be veiklų, organizuojamų mokyklose, projekte taip pat bus organizuojami 4 tarptautiniai projekto darbo grupių atstovų (mokytojų) susitikimai ir 4 tarptautiniai mokinių grupių po 6 mokinius projektiniai susitikimai visose šalyse.

Projekto veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Čia pateikta informacija atspindi tik projektą įgyvendinančios institucijos nuomonę ir Europos Komisija neatsako už čia pateiktos informacijos panaudojimą.

 

Projekto koordinatorė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Jovaišienė

 
 

 

Projekto Nr. 2014-1-BG01-KA201-001344 aprašymas

 
 

 
 
 

Pristatymas apie mokinių stažuotes užsienyje 2014-2015m.
 

 

 

 

 

  Į viršų  
     
 

2016©